ที่ปรึกษางานบุคคล พัฒนางานบุคคลพัฒนาองค์กร HR & Organization & Development Consultation

Last updated: 23 Mar 2018  |  2944 Views  | 

ที่ปรึกษางานบุคคล พัฒนางานบุคคลพัฒนาองค์กร HR & Organization & Development Consultation

ที่ปรึกษางานบุคคล บริหารพัฒนางานบุคคล พัฒนาองค์กร
HR & Organization & Development Consultation
 
1.สอนจัดทำระเบียบข้อบังคับ บริษัท (company rule and Regulation
2.รับปรึกษาปัณหาแรงงานให้แก่ บริษัท เอกชน ต่างๆ
3.จัดอบรมให้ความรู้ พนักงานด้าน กฏหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์
4. จัดทำสมรรถนะบุคคล (Competency) และการวิเคราะห์งาน (Job Analysis /Job Description) เพื่อเป็นฐานบริหารพัฒนาบุคคลและองค์กร

5. จัดทำแผนฝึกอบรมบุคลากร (Training Road Map) ขององค์กร , แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Development Plan) ขององค์กร , แผนพัฒนาบุคลากรรายคน (IDP)
6. วางแผนกลยุทธ์บริหารพัฒนาบุคคลและองค์กร (HR Strategies & Transformation)
7. จัดทำระบบบริหารผลงานของบุคคลและองค์กร, Strategy Map, Balanced Scorecard (BSC), KPIs
8. จัดทำระบบพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development & Change)
9. จัดทำระบบบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Management) , แผนทดแทนตำแหน่ง (Succession Planning) งานที่สำคัญ , ระบบบริหารบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)
10. การสำรวจและสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) การนำผลสำรวจไปใช้และจัดทำแผนสร้างความผูกพัน

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy